Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

 


Szkoła Zawodowa Szkołą Dobrego Wyboru

 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Nazwa Projektu:

„Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”

 

Nr wniosku o dofinansowanie: RPPM.03.03.01-22-0017/16

 

          Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku od roku 2016/17 rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Szkoła zawodowa, szkołą dobrego wyboru-podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”, finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt ma charakter zintegrowany w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych
i regionalnego rynków pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w którym Miasto Słupsk otrzymało dofinansowanie. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół w mieście Słupsk, jak również zwiększenie szans uczniów na odniesienie sukcesu na rynku pracy, dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów rynku pracy, zwiększenie usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi.


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku realizuje Zadanie 6 – podniesienie świadomości wyboru ścieżki kariery zawodowej przez uczniów, w ramach którego Powiatowy Konsultant Edukacyjno– Zawodowy:

 

Prowadzi sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych w mieście Słupsk (sieciowanie    doradców zawodowych, nauczycieli, przedstawicieli instytucji współpracujących z doradcami zawodowymi, pracodawców).

 

Organizuje comiesięczne spotkania z doradcami zawodowymi szkół objętych projektem „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”, udział doradców zawodowych, i kierowników kształcenia praktycznego szkół zawodowych, kierowników pracowni CKP w ZPO.

 

Opracowuje narzędzia do badania losów absolwentów oraz monitoring jego wykorzystania.

 

Koordynuje wykorzystanie narzędzi badania predyspozycji zawodowych uczniów szkół realizujących projekt „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”.

 

Monitoruje i ocenia przyrost kompetencji uczniów w ramach wsparcia udzielonego w ramach projektu Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”.

 

Koordynuje i monitoruje działania szkolnych biur karier w szkołach objętych projektem Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”.

 

Organizuje spotkania szkoleniowe (ap. samokształcenie i doskonalenie, warsztaty, szkolenia, seminaria, spotkania informacyjne, wymiana do- świadczeń) dla sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych.

 

Upowszechnia działania sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych miasta Słupsk.

 

Wsparcie w zakresie tworzenia lub modyfikowania WSDZ

 

 

 

Udziela wsparcia doradcom zawodowym/koordynatorom szkół realizujących projekt Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”:

 

   •      w zakresie badania umiejętności, zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji zawodowych,
   •      w zakresie rozwijania kompetencji społecznych,
   •      w zakresie pracy z uczniami nad planowaniem ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
   •      w zakresie sposobów pracy z rodzicami i opiekunami prawnymi.

 

Wspiera aktywne szkoływ środowisku lokalnym/regionalnym w za- kresie edukacji zawodowej
(np. targi pracy, targ i edukacyjno - zawodowe, drzwi otwarte, konkursy zawodowe).


Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi wspierającymi doradztwa edukacyjno — zawodowe.
Wspomaga szkoły w nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami (poszukiwanie potencjalnych miejsc realizacji praktycznej nauki zawodu).


Dysponuje materiałami z zasobów informacji zawodowej i dzielenie się nimi.


Przeprowadza diagnozy stanu doradztwa edukacyjno — zawodowego w szkołach w celu identyfikacji potrzeb.


Opracowuje pozycje, działania i rozwiązania ukierunkowane na podniesienie jakości usług świadczonych w szkołach w zakresie edukacyjno — zawodowym.


Inicjuje i organizuje przedsięwzięcia umożliwiające wymianę doświadczeń nauczycielom
w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukację w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”.


Współpracuje i wymienia doświadczenia z siecią współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych.