Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

terapia

 

     

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w roku szkolnym 2018/2019

 

Źródło: https://pl.freepik.com/index.php?goto=74&idfoto=916162&term=szko%C5%82a

  1.Założenia organizacyjno-programowe

  • Zajęcia skierowane są do: uczniów klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej, dzieci 6 letnich (grupy zerowe).
  • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się w systemie: razw tygodniu lub co dwa tygodnie.
  • Jednostka terapeutyczna trwa: 45 minut. *
  • Forma pracy – grupowa/indywidualna.
  • Liczba uczestników zajęć terapii grupowej – do pięciu osób.*

   

  * (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 09.08.2017r § 16.1 Godzina zajęć, o których mowa w § 6 ust.3 pkt.3, trwa 45 minut. §16.2 Dopuszcza się prowadzenie zajęć , o których mowa w § 6 ust.3 pkt.3 w czasie dłuższym lub krótszym, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.)
  * (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 09.08.2017r §8. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.)

   

  2. Kryteria doboru grupy terapeutycznej

  Do zajęć kwalifikowani są uczniowie/dzieci diagnozowani/e w poradni psychologiczno-pedagogicznej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi*:

   • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (specyficzne trudności w uczeniu się odnoszą się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego /dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia, a także niższe niż przeciętne możliwości intelektualne),
   • ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się (specjalne trudności odnoszą się do uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi).

    

   *(zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 09.08.2017r.§8 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się.)

    

   3. Cele terapeutyczne programu

   • Stymulowanie funkcji psychomotorycznych.
   • Usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznych oraz doskonalenie umiejętności szkolnych - poprawnego mówienia, czytania i pisania (pod względem kaligraficznym i ortograficznym).
   • Rozwijanie emocjonalno-społecznej i motywacyjnej sfery rozwoju dziecka.
   • Wdrażanie do aktywności w realizowaniu zadań terapeutycznych w szkole i w domu.
   • Wyzwolenie potencjalnych możliwości i zainteresowań dziecka oraz wzmacnianie jego mocnych stron.
   • Systematyczna współpraca z rodzicami prowadząca do ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych.

    

    4. Osoby prowadzące: