Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

terapia

 

     

Prostokąt: zaokrąglone rogi: TERAPIA NA ODLEGŁOŚĆ Wskazówki dla rodziców dzieci ze SPE 

 

Drodzy  Rodzice!

 

W ramach pogłębienia i usystematyzowania informacji o Kształceniu na odległość zapraszam Państwa do zapoznania się z

 • Poradnikiem dla rodziców:

do pobrania poradnik (pdf)

 • materiałami zamieszczonymi na portalach edukacyjnych (portale wskazane przez MEN):

 

https://epodreczniki.pl/
https://www.cke.gov.pl/
https://www.ore.edu.pl/
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
http://www.kopernik.org.pl/
https://przystanekhistoria.pl/
https://etwinning.pl/
https://ninateka.pl/edu
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
https://polona.pl/

 

W ramach stymulacji, rozwijania, usprawniania funkcji psychomotorycznych i społeczno-emocjonalnych zapraszam Państwa do skorzystania z:

 

 • materiałów zamieszczonych na portalach edukacyjnych (portale wskazane przez MEN):

 

http://www.scholaris.pl/
http://www.kopernik.org.pl/
https://etwinning.pl/
https://ninateka.pl/edu

 

 

 • stron udostępnionych przez wydawców edukacyjnych zrzeszonych w Polskiej IzbieKsiążki (PIK)

 

Ważne! Wszystkie materiały są udostępnione całkowicie bezpłatnie na czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. 

 

(http://www.pik.org.pl/komunikaty/797/razem-dla-zdalnej-edukacji)

Źródło informacji: Kształcenie na odległość: Poradnik dla szkół/MEN

 • stron udostępnionych przez wydawców edukacyjnych m.in.:  

 

Wydawca

Link

Wydawnictwo Harmonia

https://harmonia.edu.pl/pl/i/EDUKACJA-W-DOMU/257

Tomasz Pałasz-Metoda Eduklocki

http://eduklocki.eu/

ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji)

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-i-wychowanie/uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/

 

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo w zakładce Terapia/zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Zainteresowanych rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach terapii pedagogicznej na terenie poradni - zapraszam również do kontaktu telefonicznego (wg ustalonego harmonogramu dyżurów).

 

Nauczyciel - pedagog
Wioletta Majewska

 

_________________________________________________________

 

Zespół Samokształceniowy Terapeutów przekazuje do Państwa dyspozycji bezpłatne materiały informacyjne na temat metody Edukolcki. Metoda została wdrożona w poradni w ramach projektu terapeutycznego pt. „Eduklocki w terapii dzieci ze SPE”.

      Projekt w swoich założeniach zakładał działania promocyjne w środowisku lokalnym w zakresie: przekazania pomocy terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym, ulotek dla nauczycieli na temat metody, celem zapoznania z metodą edukacyjno-terapeutyczną. 

      Projekt Eduklocki w terapii dzieci ze SPE to kompleksowy system wsparcia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestniczących w zajęciach specjalistycznych na terenie poradni. W skład systemu wchodzą klocki konstrukcyjne typu Morphun, Loowi i Big Loowi, Mini wafle i edukacyjne Little Architect. Klocki zostały zaprojektowane z myślą o rozwoju dziecka w zakresie psychomotoryki, wyobraźni przestrzennej oraz kreatywności. Stąd pomysł na włączenie do działań terapeutycznych eduklocków, jako pomocy terapeutycznej, a nie zabawki.
Metoda Eduklocki to:

 • metoda praktycznego uczenia się (ang. hands-on learning) i uczenia się poprzez działanie (ang. learning by doing) za pomocą klocków konstrukcyjno-edukacyjnych typu Morphun, Loowi, Architect;
 • jedna z metod aktywizujących, która w nowej roli stawia zarówno dziecko jak i nauczyciela, dziecko uczy się poprzez działanie, przeżywanie, poznawanie, odkrywanie, a nauczyciel to autokreator, który będzie wspierał dziecko w działaniu - działanie dziecka ukierunkowane jest na personalizację procesu edukacyjnego (personalizacja oznacza przede wszystkim umiejętność samodzielnego uczenia się oraz dokonywania wyboru, czego chcę się uczyć);
 • metoda oparta na założeniach neurodydaktyki, czyli na ciekawości poznawczej dzieci, łączeniu wiedzy czysto kognitywnej z emocjami, pozwala dzieciom na stawianie hipotez i samodzielne szukanie rozwiązań, nie ograniczanie się jedynie do czysto werbalnego przekazu;
 • metoda wspierająca proces uczenia się poprzez tworzenie okoliczności sprzyjających gromadzeniu wiedzy i nabywaniu umiejętności w sposób naturalny i spontaniczny w różnych sytuacjach, w których dziecko się znajduje.

Ulotka - do pobrania PDF
Link do strony - http://eduklocki.eu/

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

Źródło: https://pl.freepik.com/index.php?goto=74&idfoto=916162&term=szko%C5%82a

  1.Założenia organizacyjno-programowe

  • Zajęcia skierowane są do: uczniów klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej, dzieci 6 letnich (grupy zerowe).
  • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się w systemie: razw tygodniu lub co dwa tygodnie.
  • Jednostka terapeutyczna trwa: 45 minut. *
  • Forma pracy – grupowa/indywidualna.
  • Liczba uczestników zajęć terapii grupowej – do pięciu osób.*

   

  * (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 09.08.2017r § 16.1 Godzina zajęć, o których mowa w § 6 ust.3 pkt.3, trwa 45 minut. §16.2 Dopuszcza się prowadzenie zajęć , o których mowa w § 6 ust.3 pkt.3 w czasie dłuższym lub krótszym, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.)
  * (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 09.08.2017r §8. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.)

   

  2. Kryteria doboru grupy terapeutycznej

  Do zajęć kwalifikowani są uczniowie/dzieci diagnozowani/e w poradni psychologiczno-pedagogicznej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi*:

   • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (specyficzne trudności w uczeniu się odnoszą się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego /dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia, a także niższe niż przeciętne możliwości intelektualne),
   • ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się (specjalne trudności odnoszą się do uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi).

    

   *(zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 09.08.2017r.§8 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się.)

    

   3. Cele terapeutyczne programu

   • Stymulowanie funkcji psychomotorycznych.
   • Usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznych oraz doskonalenie umiejętności szkolnych - poprawnego mówienia, czytania i pisania (pod względem kaligraficznym i ortograficznym).
   • Rozwijanie emocjonalno-społecznej i motywacyjnej sfery rozwoju dziecka.
   • Wdrażanie do aktywności w realizowaniu zadań terapeutycznych w szkole i w domu.
   • Wyzwolenie potencjalnych możliwości i zainteresowań dziecka oraz wzmacnianie jego mocnych stron.
   • Systematyczna współpraca z rodzicami prowadząca do ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych.

    

    4. Osoby prowadzące: