Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

 

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Słupsku
zaprasza na III edycję warsztatów socjoterapeutycznych:

„Uważaj mnie za dobrego, a stanę się lepszy”

 

 

Zajęcia adresowane są do uczniów klas III oraz IV – VI szkoły podstawowej, którzy:

 • przejawiają trudności w kontaktach z rówieśnikami: nieśmiałych, wycofujących się, a także tych, które sprawiają trudności wychowawcze, przekraczają granice innych,
 • są mało asertywni,
 • nie wierzą w siebie, maja niskie poczucie wartości,
 • mają problemy w komunikowaniu się z innymi, współdziałaniu w grupie,
 • nie rozumieją przeżywanych przez siebie i innych emocji,
 • nie radzą sobie ze stresem.

 

Zadania programu:

 • zwiększenie wiedzy na własny temat przez uczestników
 • odkrycie własnych zainteresowań i rozwijanie ich
 • poznanie zalet, mocnych stron i zdolności
 • nabycie umiejętności prezentowania poglądów na forum rówieśników
 • przekształcenie postawy „nie umiem” , „nie dam rady” na „mogę”
 • zdobycie zdolności obserwacji, nazywania i wyrażania uczuć
 • rozwijanie umiejętności społecznych
 • opanowanie odpowiednich reakcji społecznych na określone zachowania
 • nauczenie akceptowanych społecznie sposobów aktywności
 • kształcenie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie
 • uczenie się sposobów rozwiązywania konfliktów
 • umożliwienie odreagowania napięć emocjonalnych
 • dawanie możliwości doświadczania sukcesu w wyniku wykonania zadania
 • uczenie się pełnienia ról

 

ZAJĘCIA REALIZOWANE SĄ RÓWNIEŻ W RAMACH PROJEKTÓW
„BIEG PRZEZ PŁOTKI” ORAZ
„PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA”

 

Prowadzące: pedagog mgr Agnieszka Bernasińska
                     psycholog mgr Anna Kwiecińska

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas I-III gimnazjum.


Tytuł: „Poznaję siebie”.

 

Czas trwania zajęć: rok szkolny 2016/2017
Częstotliwość spotkań: raz w tygodniu, po 60 min.
Zapisy na zajęcia: wrzesień –październik 2016r.
Prowadzące: Ewa Szewczyk,  Alina Bacic- Saliszewska


Cel główny zajęć:

 • dobre radzenie sobie w kontaktach interpersonalnych,
 • rozwój osobisty i społeczny.

 

Cele szczegółowe zajęć:

 • zwiększenie samoświadomości własnej osoby,
 • propagowanie postaw prospołecznych, jako alternatywy dla zachowań agresywnych,
 • kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i pozytywnego stosunku do innych,
 • nauka zachowań asertywnych,
 • kształtowanie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji,
 • kształtowanie poczucia wpływu na własne życie.
 • kształtowanie umiejętności zachowania tolerancji,
 • poprawa relacji społecznych,
 • dostarczenie podstawowej wiedzy na temat uzależnień.

 

Metody pracy z grupa:

 • praca w kręgu,
 • rundki, technika dzielenia się informacjami,
 • burza mózgów, której celem jest aktywizacja grupy i wyzwolenie potencjału twórczego,
 • rysunki i prace plastyczne,
 • scenki i inscenizacje,
 • ćwiczenia relaksacyjne, służące odreagowaniu napiec i negatywnych emocji,
 • praca w małych grupach.

 

opracowała Ewa Szewczyk