Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

Terapia pedagogiczna

 

„Lubię liczyć”

 

- zajęcia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki, w tym ryzyko   dyskalkulii – edukacja wczesnoszkolna

- forma indywidualna

 

Celem terapii jest stopniowa adaptacja dziecka do wymagań edukacyjnych na miarę indywidualnych możliwości i ograniczeń rozwojowych oraz przyszłych potrzeb. Proces korekcyjno-kompensacyjny terapii matematycznej ma na celu doprowadzenie do tego, aby dziecko osiągnęło taki stopień samodzielności w rozwiązywaniu zadań matematycznych, który pozwoli na względnie sprawne funkcjonowanie na lekcjach matematyki.

 

Etapy pracy

1.Wypracowanie gotowości do uczenia się matematyki:

- wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania potrzebnego w kształtowaniu aspektu kardynalnego oraz aspektu porządkowego liczby,
- wspieranie dziecka w stosowaniu klasyfikacji w procesie nabywania         wiadomości i umiejętności matematycznych,
- kształtowanie umiejętności liczenia: uświadamianie reguł , które stosuje się przy liczeniu, wspomaganie dziecka w sprawniejszym liczeniu,
- kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania.

 

2. Elementarna edukacja matematyczna:

- świadome i sprawne rachowanie, radzenie sobie w sytuacjach wymagających formułowania i obliczania działań matematycznych,
- rozumienie pojęć i wykonywanie czynności umysłowych związanych z rozwiązywaniem problemów matematycznych,
- logiczne myślenie w rozwiązywaniu problemów matematycznych, przekładanie sytuacji konkretnych na język symboli matematycznych.