RODO

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku jest: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk, telefon:59 845 60 20, adres poczty elektronicznej:ppp.slupsk1@poczta.onet.pl.

2) Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania, a także przysługujących uprawnień, można kierować wobec Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku za pomocą adresu poczty elektronicznej: iod@radcamielnik.pl .

3) Administrator danych osobowych – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku – przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4) Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku b)realizacji umów zawartych z kontrahentami Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku;

  1. c) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punkcie 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:

  1. a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:

  1. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych -w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

-dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

-osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

-dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku  wynikającego z przepisów prawa;

  1. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych -w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą,wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)prawo do przenoszenia danych

– w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych -w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), zainteresowanemu przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11) Podanie przez danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12) Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Scroll to Top
Skip to content
Verified by MonsterInsights