Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

W ramach projektu profilaktyczno – edukacyjnego „Widzę” kontynuowane będą działania w zakresie, m.in.: 

 • wdrożenia bezpłatnych przesiewowych badań widzenia u dzieci przedszkolnych (5 –  letnich) – badanie z użyciem sprzęt typu autorefraktometr mobilny;
 • oceny funkcjonalnej procesu widzenia wśród dzieci przedszkolnych (3-6 r.ż) – badanie w poradni na wniosek rodziców/prawnych opiekunów;
  badanie z użyciem sprzęt typu autorefraktometr mobilny/narzędzi diagnostycznych;
 • oceny funkcjonalnej procesu widzenia wśród uczniów z klas I-VIII SP/szkół ponadpodstawowych; badanie w poradni na wniosek rodziców/prawnych opiekunów; badanie z użyciem sprzęt typu autorefraktometr mobilny/narzędzi diagnostycznych;
 • tworzenia kompleksowego systemu wsparcia dla dzieci/uczniów ze wskazanymi po badaniu przesiewowym/ocenie funkcjonalnej widzenia nieprawidłowościami w  procesie widzenia (m.in.: wskazanie do pogłębionej diagnozy specjalistycznej,tj. okulistycznej/ optometrycznej/ fizjoterapeutycznej/ neurologicznej -wskazanie do terapii wzrokowej/widzenia, zwiększanie świadomości rodziców/prawnych opiekunów dzieci z zaburzeniami widzenia, wskazywanie placówek specjalistycznych celem pogłębionej diagnozy specjalistycznej –  Świadczenia z zakresu okulistyki-optometrii;
 • współpracy z Marką ONYA w ramach Projektu Spojrzeć Inaczej © –  https://ppp.slupsk.pl/projekt-spojrzec-inaczej/;
 • nawiązania współpracy z Fundacją ONYA –https://fundacjaonya.org/

W ramach Projektu Spojrzeć Inaczej © (II edycja)  prowadzone będą przesiewowe badania widzenia wśród dzieci 6-letnich. Badania przeprowadzą przeszkoleni w zakresie  diagnozy procesu widzenianauczyciele przedszkoli (2 nauczycieli z każdej placówki). 

Szczegółowe informacje na temat II edycji projektu Spojrzeć Inaczej© – https://ppp.slupsk.pl/projekt-spojrzec-inaczej/.

Szczegółowe informacje na temat projektu profilaktyczno-edukacyjnego Widzę – https://ppp.slupsk.pl/proces-widzenia/.

UCZESTNICY SZKOLENIA – WCZESNE WYKRYWANIE ZABURZEŃ WIDZENIA W RAMACH PRZESIEWOWYCH BADAŃ WIDZENIA. POZIOM PODSTAWOWY/ROZSZERZONY

Źródło: https://fundacjaonya.org/przesiewowebadaniawidzeniaslupsk/
BADANIA – PIERWSZE KROKI

Drodzy nauczyciele przedszkolni i tyflopedagodzy!

Fundacja ONYA zaprasza Państwa na stronę fundacji celem zapoznania się z materiałami przygotowanymi dla uczestników szkolenia https://fundacjaonya.org/przesiewowebadaniawidzeniaslupsk/

https://fundacjaonya.org/badaniaprzesiewowewidzeniawprzedszkoluiszkole/

DLACZEGO BADANIE WIDZENIA U DZIECI JEST TAK WAŻNE
Patrzeć to jeszcze nie znaczy widzieć, ponieważ prawidłowy rozwój widzenia jest możliwy, jeżeli zostaną spełnione określone warunki widzenia, tj.:
 • dobry stan układu wzrokowego pod względem anatomicznym i zdrowotnym,
 • czynniki fizjologiczne wynikające ze stanu wzroku, takie jak: ostrość wzroku, pole widzenia, motoryka oka, funkcje mózgowe umożliwiające kontrolowanie, przetwarzanie i interpretowanie informacji wzrokowych na podstawie fiksacji, akomodacji związanej ze zmianą kształtu soczewki, fuzji i postrzegania ruchu.
Umiejętność widzenia nie jest kompetencją wrodzoną, nie rozwija się wyłącznie w sposób automatyczny – uczymy się widzieć.
Pamiętaj! Niezakłócony/prawidłowy proces widzenia jest niezbędny do tego, by Twoje dziecko mogło w pełni cieszyć się zabawą i rozwijać funkcje psychomotoryczne w domu, przedszkolu/szkole.
Do rozwoju funkcji psychoimotorycznych potrzebna jest, m.in.: prawidłowa ostrość widzenia na każdą odległość, bezproblemowe łączenie pracy obojga oczu czy prawidłowy ruch gałek ocznych.
Widzenie dziecka rozwija się od urodzenia do około 8/9 roku życia, dlatego kontroluj wzrok Twojego dziecka, w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ponieważ niezdiagnozowane i nieskorygowane zaburzenia widzenia mogą być przyczyną trudności w uczeniu się.
Pamiętaj! Jeśli chociaż jedno z rodziców ma wadę wzroku – istnieje duże ryzyko wystąpienia wady wzroku u dziecka.
Pamiętaj! Prawidłowy wzrok rodziców nie wyklucza rozwoju wady wzroku u dziecka.
Pamiętaj! Nie tylko wada wzroku u dziecka (krótkowzroczność, dalekowzroczność/astygmatyzm), ale też niedowidzenie (tzw. leniwe oko), zez, słaba percepcja głębi czy ślepota barw – to również problemy w zakresie procesu widzenia.
ZBADAJ SWOJE DZIECKO – ZGŁOŚ SIĘ NA PRZESIEWOWE BADANIE WIDZENIA!
Przesiewowe badanie widzenia  to badanie profilaktyczne. Podczas badania przesiewowego widzenia diagnosta nie stwierdza zaburzeń widzenia. Celem badania jest wstępna ocena procesu widzenia oraz przekazanie ogólnej informacji o procesie widzenia. W przypadku nieprawidłowości w procesie widzenia wskazane jest działanie w kierunku pogłębionej diagnostyki specjalistycznej (okulista, optometrysta) celem uzyskania pełnej diagnozy wzrokowej. Wynik badania uzyskany w ramach oceny procesu widzenia  nie jest ostatecznym rozpoznaniem, ponieważ nie jest badaniem medycznym i nie może zastąpić konsultacji przeprowadzonej przez specjalistę (m.in.: okulistę/optometrystę). 
 • Badanie przeprowadzane jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka na podstawie Wniosku rodziców (opiekunów prawnych / pełnoletniego ucznia) o przeprowadzenie badań procesu widzenia w Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej.
 • Wniosek rodziców (opiekunów prawnych / pełnoletniego ucznia) o przeprowadzenie badań procesu widzenia w Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej należy złożyć w sekretariacie poradni (sekretariat czynny od 7.30 do 15.30/sala numer 100 – I piętro) https://ppp.slupsk.pl/wnioski/WNIOSEK_Widzenie.pdf
 • Do Wniosku należy dołączyć Kwestionariusz wywiadu KWESTIONARIUSZ_WYWIAD RODZICE
 • Diagnosta przeprowadza badania po wcześniejszym ustaleniu terminu z rodzicem/poprawnym opiekunem dziecka.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zostają zapoznani z wynikiem badania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie widzenia otrzymują  wskazanie do pogłębionej diagnozy specjalistycznej (m.in.: okulista,optometrysta, fizjoterapeuta, neurolog).  

W ramach działań profilaktycznych kontynuowane będą badania w zakresie:

 1. Badania słuchu z wykorzystaniem systemu SAT (Screeningowy Audiometr Tonalny https://ppp.slupsk.pl/system-sat/ ). Diagnoza SAT obejmuje:
 • Badanie słuchu obwodowego – podczas badania diagnosta przeprowadza badanie audiometryczne. W czasie badania używane są sygnały testowe (tony proste) o częstotliwościach 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 750 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 8000 Hz. Dziecko ma założone na głowę słuchawki i sygnalizuje, czy słyszy określone dźwięki.
 • Badanie centralnego przetwarzania słuchowego DPST – Test sekwencji długości tonów – polega na określeniu długości trwania poszczególnych sygnałów testowych. Na jego podstawie diagnosta określa zdolność różnicowania dźwięków pod względem czasu ich trwania. Dodatkowo określa też stan krótkotrwałej pamięci słuchowej.
 • PPST – Test sekwencji wysokości tonów – polega na określeniu względnej wysokości tonów w zaprezentowanej sekwencji tonów. Ocenie również podlega krótkotrwała pamięć słuchowa.

Grupa wiekowa:

 • Badanie audiometryczne: dzieci od 6-go roku życia.
 • Badanie centralnego przetwarzania słuchowego: dzieci od 8-go roku życia.

2. Badania przesiewowe słuchu programem „Słyszę dla przedszkolaków”. Badaniami objęte są dzieci, które jeszcze nie rozpoczęły obowiązku szkolnego. Głównym celem badania słuchu jest wczesne wykrycie zaburzeń i dysharmonii, a także w razie konieczności podjęcie dokładnej, specjalistycznej diagnostyki oraz działań o charakterze rehabilitacyjnym i terapeutycznym https://ppp.slupsk.pl/profilaktyka-zaburzen-sluchu-i-mowy/ .

3. Badanie słuchu z wykorzystaniem  aparatury medycznej GNP Magnusson – PATH MEDICAL SOLUTIONS (m.in.: Audiogram MAGIC).

W ramach działań profilaktycznych (m.in.: ocena postawy ciała) oraz działań diagnostycznoterapeutycznych kontynuowane będą działania wspierające ruch i postawę ciała wśród dzieci/młodzieży od 5-18 r. ż.  

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci/młodzieży będą mogli skorzystać, m.in.:  z oferty Centrum Rehabilitacji AVENIR w Słupsku, tj.:  z bezpłatnych programów w zakresie diagnozy i rehabilitacji postawy ciała:
→ pilotażowy program badania oraz leczenia wad stóp dzieci i młodzieży;
→ rehabilitacja dzieci i młodzież z płaskostopiem, problemem koślawych czy szpotawych kolan, z wadami kręgosłupa, np. skolioza.

Zaproszenie do skorzystania z w/w programów wynika, m.in.:

 • Z analizy badań własnych prowadzonych przez poradnię i markę ONYA w ramach wdrożenia projektu “Spojrzeć Inaczej ©” https://ppp.slupsk.pl/projekt-spojrzec-inaczej/, m.in.: w przypadku 202 dzieci (6-letnich) wskazanych do pogłębionej diagnozy specjalistycznej ze względu na nieprawidłowości widzenia – 134 stanowiły dzieci z objawem wyrównawczego ruchu ciała (tej grupie dzieci wskazana została pogłębiona diagnoza specjalistyczna, tj. fizjoterapeutyczna celem potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń).
Najczęstszym objawem wyrównawczego ruchu ciała jest, m.in.: brak stabilnej postawy podczas siedzenia (dziecko pochyla głowę na prawy/lewy bok, nadmiernie pochyla głowę do przodu i obniża brodę, odchyla głowę do tyłu i unosi brodę, skręca głowę w lewo/prawo, odchyla tułów na prawy/lewy bok podnoszą lub obniżając ramię prawe/lewe, nadmiernie pochyla tułów do przodu, odchyla tułów do tyłu, skręca tułowiem w prawo/lewo).
 • Z analizy badań własnych prowadzonych przez Centrum Rehabilitacji AVENIR w zakresie wad postawy (m.in.: widoczny wzrost grupy dzieci/młodzieży w przedziale wiekowym 0 – 7 r. ż, 8-14 r. ż, 15-18 r. ż korzystających z rehabilitacji ruchowej –  między 2016r., a 2022r. ). Wyniki badań zostały zaprezentowane podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej, pt. “Funkcje wzrokowe – edukacja, zdrowie i życie codzienne dziecka” organizowanej przez markę ONYA w ramach projektu “Spojrzeć Inaczej ©”.

Centrum Rehabilitacji AVENIR objęło Patronat honorowy nad wydarzeniem – https://www.spojrzecinaczej.org/l/podsumowanie-interdyscyplinarnej-konferencji-naukowo-dydaktycznej/

W ramach Projektu Spojrzeć Inaczej © (II edycja)  i projektu profilaktyczno-edukacyjnego ” Widzę” prowadzone będą działania informacyjno-promocyjne w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii ruchu i postawy ciała , m.in.: bezpłatne szkolenie dla nauczycieli  przedszkola (2 nauczycieli z placówki), bezpłatne badania dla dzieci 5-6 letnich w zakresie leczenia wad stóp czy rehabilitacja dzieci 5-6 letnich  z płaskostopiem, problemem koślawych czy szpotawych kolan, z wadami kręgosłupa (np. skolioza), spotkanie dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci 5-6 letnich zainteresowanych tematyką ruchu i postawy ciała. 

Szczegółowe informacje na temat w/w działań  – https://ppp.slupsk.pl/projekt-spojrzec-inaczej/. 

Reklama avenir
Źródło: http://avenirslupsk.pl/

Centrum Rehabilitacji Avenir prowadzi bezpłatną rehabilitację młodzieży do 18. roku życia. Turnus rehabilitacyjny obejmuje terapię indywidualną z fizjoterapeutą oraz zabiegi fizykalne – do 10 dni zabiegowych.

 • Rehabilitacja skierowana jest do dzieci i młodzieży od 5. do 18. roku życia z różnymi schorzeniami (dzieci i młodzież z płaskostopiem, problemem koślawych czy szpotawych kolan, a także z wadami kręgosłupa takich, jak np. skolioza).
 • Rehabilitacja to cykl spotkań z fizjoterapeutą na sali rehabilitacyjnej oraz zabiegi fizykalne, które dobierane są indywidualnie w zależności od schorzenia.
 • Wystarczy skierowanie na rehabilitację od lekarza pediatry lub specjalisty.

Centrum Rehabilitacji Avenir zostało wyróżnione jako jedna z 16 wybranych przez NFZ w Polsce placówek, która przeprowadzi pilotażowy program badania oraz leczenia wad stóp dzieci i młodzieży.

Program pilotażowy:

 • dotyczy dzieci i młodzieży w wieku od 5. do 16. roku życia;
 • potrwa do 2025 roku;
 • jest bezpłatny;
 • bez skierowania od lekarza;
 • realizowany jest w 16 ośrodkach w Polsce.

Program obejmuje:

 • badanie manualne stóp,
 • badanie na platformie,
 • badanie podoskopowe,
 • rehabilitację.

https://avenir.pl/bezplatna-diagnostyka-oraz-leczenie-wad-stop-dzieci-i-mlodziezy/

 

Skip to content
Verified by MonsterInsights