Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

AKT I ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI

1.02.1976 roku zostaje utworzona przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Słupsk Wojewódzka Poradnia Wychowawczo-Zawodowa. Placówka mieści się przy ulicy Zamenhoffa 1 w Słupsku. Dyrektorem poradni zostaje pan Józef Smoliński.Funkcje dyrektora pełni do 31.08.1982 roku. Z dniem 1.09.1982 powołany na dyrektora placówki zostaje pan Leszek Mąka. Sprawuje  funkcję do 31.08.1986 roku. Od 1.12.1986  do 31.08.1992 funkcje dyrektora pełni pan Franciszek Buraczewski. 1.09.1992 na stanowisko dyrektora zostaje powołana pani Teresa Kowieska. Funkcję pełni do 31.08.1997 roku.

15.09.1993 roku na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Rozporządzeniu MEN zostaje zmieniona nazwa placówki z Poradni Wychowawczo-Zawodowej na Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Organem założycielskim jest Urząd Miasta w Słupsku. Placówka znajduje się przy ulicy Sienkiewicza 2 w Słupsku. Funkcje dyrektora pełni od 1.09.1997 roku do 20.11.1998 pan Jan Ponulak. 30.12.1998 funkcję dyrektora obejmuje pan Rafał Nosewicz.

Z dniem 1.01.2001 roku  Gmina Miejska Słupsk, Miasta na prawach Powiatu(zgodnie z rozporządzeniem MEN) dokonuje zmiany nazwy poradni ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Placówka od września 1999 roku do dnia dzisiejszego mieści się przy ulicy Narutowicza 9. Funkcje dyrektora sprawuje pan Rafał Nosewicz.

HISTORIA PORADNI

Poradnia w momencie rozpoczęcia swojej działalności, a więc z dniem 1.02.1976 roku dysponuje niewielkim pomieszczeniem przy ulicy Zamenhoffa1. W tym okresie  zatrudnionych jest 14 osób. Obsługą finansową zajmuje się Kuratorium Oświaty w Słupsku. Dnia 1.01.1992 placówka zostaje usamodzielniona finansowo. Obejmuje swoim zakresem obsługę finansową między innymi:

od 1.01.1992 roku do 31.12.1996 obsługuje finansowo Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Słupsku

od 1.01.1992 do 31.12.1993 Rejonową Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Słupsku przy ulicy Jaracza 18a

od 1.01.1991 do 31.12.1993 obsługuje Rodzinny Dom Dziecka w Słupsku

od 1.01.2002 do dnia dzisiejszego obsługuje Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową Pracowników Oświaty w Słupsku

W 1993 roku poradnia zostaje przeniesiona na ulicę Sienkiewicza 2. Zmieniają się nie tylko warunki lokalowe poradni, ale zakres działań. Otrzymuje statut Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Na przełomie lat 1976/1998 dokonują się wielkie przemiany w zakresie działań poradni. Dyrektorzy starannie i wnikliwie programują pracę placówki. Wprowadzają nowe formy i metody działalności profilaktycznej, diagnostycznej i postdiagnostycznej. Pracowników merytorycznych inspirują do twórczej, innowacyjnej pracy.
W ramach orientacji i poradnictwa zawodowego:

  • jako jedyna poradnia w kraju, SPPP, w ramach innowacji w organizacji pracy zespołu kwalifikacyjnego do spraw orzecznictwa zawodowego wprowadza udział (jako pełnoprawnych członków tego zespołu) dyrektorów szkół ponadpodstawowych województwa słupskiego
  • dla uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzi zajęcia integracyjne, których celem jest min: pomoc młodzieży w adaptacji do nowej szkoły, wzajemne poznanie
  • dla uczniów klas III i IV liceum ogólnokształcącego wprowadza zajęcia aktywizujące wybór zawodu
  • wprowadza coroczne narady z  dyrektorami szkół ponadpodstawowych oraz z przedstawicielami innych instytucji oświatowych i pozaoświatowych zapewniając pełną informację o możliwościach i warunkach kształcenia i dokształcania młodzieży
  • Pani dyrektor poradni( T.Kowieska) jest inicjatorem utworzenia w szkole ponadpodstawowej nowego oddziału dla dzieci przewlekle chorych o niskich możliwościach intelektualnych.

W ramach opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym i szkolnym pani dyrektor T. Kowieska organizuje  cykl rad szkoleniowych dla pracowników merytorycznych PPP z pracownikami naukowymi, lekarzami. Wprowadza do programu pracy SPPP terapię rodzin, przedszkolne grupy tzw. liderów młodzieżowych zdobywających umiejętności psychologiczne(do pomagania rówieśnikom w przezwyciężaniu trudności emocjonalnych i społecznych), pracę z dziećmi metodą ruchu rozwijającego, reedukację tyflopedagogiczną, terapię pedagogiczną dzieci specjalnej troski, uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki oraz nauce czytania i pisania.

W ramach opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym i szkolnym pani dyrektor T. Kowieska organizuje  cykl rad szkoleniowych dla pracowników merytorycznych PPP z pracownikami naukowymi, lekarzami. Wprowadza do programu pracy SPPP terapię rodzin, przedszkolne grupy tzw. liderów młodzieżowych zdobywających umiejętności psychologiczne(do pomagania rówieśnikom w przezwyciężaniu trudności emocjonalnych i społecznych), pracę z dziećmi metodą ruchu rozwijającego, reedukację tyflopedagogiczną, terapię pedagogiczną dzieci specjalnej troski, uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki oraz nauce czytania i pisania.

Skip to content
Verified by MonsterInsights