Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

Program - SŁYSZĘ dla przedszkolaków

Program słyszę dla przedszkolaków.

Wczesne wykrywanie uszkodzeń słuchu jest zagadnieniem bardzo ważnym i stale aktualnym. Zaburzenia słuchu w okresie rozwojowym u dzieci mają niekorzystny wpływ na zdolność przyswajania języka i rozwój mowy, co powoduje ograniczenia w nabywaniu kompetencji komunikacyjnej i poznawczej. Dziecko nie może w pełni korzystać z przekazywanej słownie wiedzy, może mieć trudności w nauce czytania i pisania, z rozumieniem kierowanych do niego poleceń oraz koncentracją uwagi.

Najczęstszą przyczyną niedosłuchów w wieku przedszkolnym jest wysiękowe zapalenie ucha środkowego, którego podłożem są m.in. częste infekcje górnych dróg oddechowych.

             Od kilku lat PPP w Słupsku prowadzi badania przesiewowe słuchu programem „Słyszę dla przedszkolaków”. Badaniami objęte są dzieci, które jeszcze nie rozpoczęły obowiązku szkolnego. Głównym celem badania słuchu jest wczesne wykrycie zaburzeń i dysharmonii, a także w razie konieczności podjęcie dokładnej, specjalistycznej diagnostyki oraz działań o charakterze rehabilitacyjnym i terapeutycznym.
          Multimedialny program do wykonywania przesiewowych badań słuchu u dzieci przedszkolnych pod nazwą „Słyszę dla przedszkolaków” został opracowany przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie przy współpracy z MENiS w ramach Powszechnego Systemu Przesiewowych Badań Słuchu. Program ten sprawdza u dzieci rozumienie dźwięków mowy podanych w różnej formie.
Test zawiera trzy zestawy zadań kolejno uaktywniane na ekranie komputera. Dwa testy dotyczą rozumienia prostych poleceń związanych językowo z zestawami wyuczonych słów. Kolejny trzeci test oparty jest na identyfikacji sześciu dźwięków mowy, które obejmują cały zakres częstotliwości ważnych dla jej rozwoju.
Dla każdej badanej osoby po zakończeniu badania system “SŁYSZĘ…” analizuje wyniki.
Na podstawie ilości błędnych odpowiedzi automatycznie podejmowana jest decyzja: czy dana osoba słyszy normalnie, czy też może mieć problemy ze słuchem i powinna być skierowana na kontrolne badania audiologiczne.
Badanie słuchu komputerowym programem „Słyszę” jest badaniem orientacyjnym, które sygnalizuje, że dziecko może mieć jakieś problemy ze słuchem. Nie jest to badanie medyczne.

Podstawowe zalety programu:
– atrakcyjna forma badania,
– możliwość wstępnej diagnozy słuchu w krótkim czasie u dużej liczby dzieci,
– możliwość wykonania badania na terenie placówki (poradnia, przedszkole, szkoła).

Badania wykonujemy bezpłatnie.

Nie jest wymagane skierowanie.

Warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia badania jest zgoda rodziców.

Uprawnienia niezbędne do posługiwania się programem „Słyszę….” w  PPPP Słupsku posiada:
mgr Katarzyna Sadowy – surdopedagog
Na podstawie ukończonego szkolenia instruktażowo-certyfikacyjnego prowadzonego przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.

Skip to content
Verified by MonsterInsights