Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

DOTACJA OD FUNDACJI WBK

w ramach programu  Bank Dziecięcych Uśmiechów

 „Ćwiczenia usprawniające  aparat ruchowy  (motorykę małą) i grafomotorykę”

Zarząd Fundacji  31 marca 2009 rozpatrzył pozytywnie skierowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku ulica Narutowicza 9 do Fundacji wniosek  o wsparcie finansowe przedsięwzięcia ”Ćwiczenia usprawniające aparat ruchowy (motorykę małą) i grafomotorykę”. Fundacja przyznała dofinansowanie w wysokości 5.000 tysiące złotych.

 I faza projektu (wstępna) – stworzenie grup terapeutycznych ( wrzesień 2009) nabór uczniów do grup na podstawie opinii

postdiagnostycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, kontynuacja terapii wśród dzieci  z I etapu projektu, kontynuacja współpracy z wydawnictwem Operon i Harmonia, nawiązanie współpracy  z firmą Pelikan

Zostały stworzone cztery grupy terapeutyczne (terapia grupowa):

 • grupa terapeutyczna dla dzieci 6-letnich
 • grupa terapeutyczna dla dzieci 7-letnich 
 • grupa terapeutyczna dla dzieci 8-letnich 
 • grupa terapeutyczna dla dzieci 9-letnich 

W stworzonych grupach znalazły się dzieci, które kontynuowały uczestnictwo w terapii jak i nowi uczestnicy zakwalifikowani na podstawie

opinii postdiagnostycznej.

 • Kontynuacja współpracy z Wydawnictwem Operon ( realizacja „Programu Edukacyjno-Terapeutycznego Ortograffiti” i wdrożenie
 • programu do zajęć usprawniających aparat ruchowy). Dzięki uczestnictwu w programie otrzymaliśmy Certyfikat Polskiego Towarzystwa
 • Dysleksji potwierdzający udział w Programie ORTOGRAFFITI, zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie, uczniowie otrzymali dyplomy.
 1. Kontynuacja współpracy z Wydawnictwem Harmonia – współpraca z wydawnictwem miała na celu:
 • wdrożenia nowych publikacji edukacyjno-terapeutycznych do pracy terapeutycznej –katalog publikacji
 • wdrożenie nowego programu „ Kolorowy świat pięciolatka” do pracy terapeutycznej – zorganizowanie we współpracy konferencji
 • szkoleniowej
 • wdrożenie nowych metod usprawniających funkcje percepcyjno-motoryczne i społeczno-emocjonalne do pracy terapeutycznej
 • zorganizowanie we współpracy konferencji szkoleniowej
 1. Nawiązanie współpracy z firmą Pelikan – wdrożenie do pracy terapeutycznej nowych narzędzi pisarskich.
  Placówka nawiązała współpracę z wydawnictwem Pelikan, celem wprowadzenia do pracy terapeutycznej produktu GRIFFIX marki Pelikan- czteroetapowy system wspierający naukę pisania- Na warsztatach szkoleniowych terapeuci zaprezentowali produkt i przeprowadzili wśród

rodziców, nauczycieli ankietę : „ Ocena produktu”.


II faza projektu (właściwa) – wdrażanie projektu, praca terapeutyczna w grupach ( październik 2009 – czerwiec 2010), przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych  i spotkań dla rodziców ( wrzesień 2009- grudzień 2010 )

  1. Ćwiczenia usprawniające  aparat ruchowy odbywały się raz w tygodniu dla każdej grupy wiekowej. Każde zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem zakupionych w I etapie projektu pomocy edukacyjno-terapeutycznych min: pomoce  wspomagające rozwój sprawności manualnej, gry edukacyjno-terapeutyczne, labirynty manipulacyjne ,mozaiki i układanki, akcesoria do piaskownicy, grafomotoryczne wzory ( płytki dotykowe), grafomotoryczna plansza magnetyczna ,wzorce pisma – płytki grafomotoryczne, seria stempli tematycznych, serię pomocy dydaktycznych do kształtowania orientacji przestrzennej i intuicji geometrycznej, zmysły dotyk
  1. Zostały przeprowadzone spotkania i warsztaty szkoleniowe dla rodziców dzieci biorących udział w zajęciach  usprawniających aparat ruchowy.

Spotkania zostały skierowane do rodziców dzieci 6-letnich i uczniów  klas I-III Szkoły Podstawowej

Tematyka  spotkań  dla rodziców  dzieci  6-7letnich i uczniów  klas I -III Szkoły Podstawowej

 

 

Imię i nazwisko prowadzącego

 

Data zajęć

 

Godzina zajęć

 

Dla kogo zajęcia

 

Temat i rodzaj zajęć

 

Hanna Czerwieńska-Szulc

 

15.10.2009

 

17.00-18.00

 

Spotkanie dla rodziców dzieci z klas zerowych i  klas I-III SP

Dostosowanie wymagań do specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci 6-letnich, uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania. Prawa i obowiązki uczniów.

 

Renata Paździo
Wioletta Majewska

 

15.10.2009

 

18.00-19.00

 

Spotkanie dla rodziców dzieci z klas zerowych i  klas I-III SP

 

Organizacja i formy pracy korekcyjno-kompensacyjnej

 

Hanna Czerwieńska-Szulc

 

20. 10.2009

 

17.00-18.00

 

Spotkanie dla rodziców  uczniów klas IV-VI SP

Dostosowanie wymagań do specjalnych potrzeb edukacyjnych  uczniów  z dysleksją. Prawa i obowiązki uczniów.

 

Renata Paździo
Wioletta Majewska

 

20. 10.2009

 

 

18.00-19.00

Spotkanie dla rodziców  uczniów klas IV-VI SP

Organizacja i formy pracy korekcyjno-kompensacyjnej

Warsztaty szkoleniowe zostały skierowane do rodziców dzieci 6-letnich i uczniów  klas I-III Szkoły Podstawowej.  Na zajęciach zostały

wykorzystane pozyskane pomoce edukacyjno-terapeutyczne. Wśród rodziców została przeprowadzona ankieta  ewaluacyjna

 

Imię i nazwisko prowadzącego

 

Data zajęć

 

Godzina zajęć

 

Dla kogo zajęcia

 

Temat i rodzaj zajęć

 

Renata Paździo
Wioletta Majewska

 

14.12.2009

 

16.00-17.30

 

Spotkanie dla rodziców dzieci z klas zerowych

 

Ćwiczenia usprawniające motoryke małą i grafomotorykę

 

Renata Paździo
Wioletta Majewska

 

14.12.2009

 

17..30-18.30

 

Spotkanie dla rodziców dzieci z klas I-III SP

 

Ćwiczenia usprawniające motoryke małą i grafomotorykę

III faza projektu (końcowa) – ewaluacja projektu ( przeprowadzenie ankiet wśród rodziców, wyniki badań pedagogiczno-psychologicznych) 
Ewaluacja projektu była prowadzona wśród rodziców dzieci uczestniczących w terapii, nauczycieli biorących udział w konferencji.

Jak wiele dzieci otrzymało bezpośrednie wsparcie poprzez tę dotację?

Rok 2008/2009
Z zajęć terapii grupowej skorzystało na przełomie września – stycznia 40 uczniów, na   przełomie lutego i czerwca 58 uczniów.

Łącznie z zajęć skorzystało 98 uczniów.
Rok szkolny 2009/2010

Z zajęć terapii grupowej skorzystało na przełomie września – lutego 34 uczniów,  na   przełomie marca i czerwca 33 uczniów.

Łącznie z zajęć skorzystało 67 uczniów.
Łącznie z pomocy w trakcie realizacji projektu skorzystało : 165 osób.

Rodzaj wsparcia, które otrzymały powyższe dzieci

Gabinet terapii pedagogicznej został doposażony w pomoce edukacyjno-terapeutyczne. Dzięki zakupionym pomocom dzieci 6-letnie i uczniowie klas kształcenia zintegrowanego mogły usprawniać zaburzone funkcje motoryki małej. Chętnie i czynnie brały udział w zajęciach terapii. Pomoce uatrakcyjniły ćwiczenia- atrakcyjność zajęć jest jednym z czynników, który wpływa na efekt pracy ( usprawnienie zaburzonej motoryki jest czynnością bardzo trudną do usprawnienia, długotrwałą, wymagająca systematycznej pracy).

Czy inne dzieci skorzystają w przyszłości na tej dotacji?

Proces terapii jest procesem długotrwały –większość dzieci, która rozpoczęła terapię będzie kontynuowała uczestnictwo w zajęciach w

kolejnym roku szkolnym. Zostaną również stworzone nowe grupy terapeutyczne, których celem będzie usprawnianie zaburzonych funkcji motorycznych.

Korzyści, które spotkały pracowników i społeczność lokalną w następstwie przyznanej dotacji.

Rodzice dzieci, które kontynuowały uczestnictwo w zajęciach terapii:

Rodzice uczestniczyli w kolejnych spotkaniach warsztatowych i poradach indywidualnych. Dzięki czemu wzbogacali swoją wiedzę na tematkorzyści jakie płyną z wykorzystania w pracy terapeutycznej gotowych pomocy terapeutycznych. Część rodziców dokonała zakupu prezentowanych pomocy terapeutycznych i wykorzystała je w pracy z dzieckiem w domu. Rodzice uświadomili sobie, że używanie gotowych pomocy ma bardzo duży wpływ na wzrost stopnia  usprawnienia zaburzonej funkcji. Terapeuci zyskali pewność, że dziecko pracuje w domu na właściwie dobranym materiale ćwiczeniowym.
Rodzice dzieci, które zostały wdrożone do zajęć terapii:

Rodzice uczestniczyli w spotkaniach i warsztatach szkoleniowych, poradach indywidualnych. Dzięki temu zostali wyposażeni w wiedzę na temat korzyści jakie płyną z wykorzystania w pracy terapeutycznej gotowych pomocy terapeutycznych. Mieli możliwość skorzystania dwukrotnie z kiermaszu terapeutycznego- na którym prezentowane były publikacje terapeutyczne.

Terapeuci

Dzięki pozyskaniu pomocy edukacyjno-terapeutycznych terapeuci mogli wdrożyć do swojej pracy terapeutycznej  nowe metody i techniki pracy z dzieckiem z dysfunkcjami min; elementy Metody Dobrego Startu.

Skip to content
Verified by MonsterInsights