Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

Szanowni Państwo !

Projekt terapeutyczny
„Przedszkolak w poradni” otrzymał dofinansowanie

 od Fundacji Energa!!!!!!!!!!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku w miesiącu marcu 2013r. otrzymała od Fundacji Energa dotację na wdrożenie projektu „ Przedszkolak  w poradni”.

Cel główny to:

 • działania terapeutyczne skierowane na stymulację rozwoju psychomotorycznego 5-6 latków

Cel szczegółowy to:

   • stworzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci 5-6 letnich o nieharmonijnym rozwoju psychomotorycznym
   • wdrożenie do zajęć terapeutycznych rodziców dzieci 5-6 letnich o nieharmonijnym rozwoju psychomotorycznym
   • wdrożenie do pracy terapeutycznej z dziećmi standardowych jak i nowatorskich metod i technik pracy stymulujących rozwój psychomotoryczny dziecka
   • doposażenie sali terapeutycznej w pomoce i sprzęt terapeutyczny
   • doposażenie dzieci w pomoce terapeutyczne, przybory szkolne jak piórnik i specjalistyczne narzędzia pisarskie

Grupa docelowa bezpośrednia to dzieci 5-6 letnie przygotowujące się do nauki w szkole o nieharmonijnym rozwoju psychomotorycznym (rozwój psychoruchowy nieharmonijny (dysharmonijny) – zakłócenia tempa rozwoju poszczególnych sfer (procesów orientacyjno-poznawczych oraz motorycznych), zdiagnozowane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W grupie znajdą się min.: dzieci:
poszukujące wrażeń dotykowych (z niedowrażliwością dotykową) oraz unikające dotyku (z nadwrażliwością dotykową) poszukujące wrażeń wzrokowych dzieci z nadwrażliwością i niedowrażliwością bodźców wzrokowych nadwrażliwe na dźwięki i niedosyt dźwięków.

Grupa docelowa pośrednia to rodzice dzieci 5-6 letnich przygotowujących się do nauki w szkole o nieharmonijnym rozwoju psychomotorycznym wytypowane na podstawie analizy badań psychologiczno-pedagogicznych.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

   • doposażenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w pomoce do stymulacji rozwoju psychomotorycznego

.

Projekt „Widzę inaczej”

emot ikona - patrzy przez lupkę

INFORMACJE O REALIZACJI PROJEKTU

Cel główny:
Objęcie „ specjalną” pomocą terapeutyczną 15 uczniów z deficytami w rozwoju funkcji poznawczych – klas IV-VI z rodzin funkcyjnych, dysfunkcyjnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, bytowej  w celu wyrównywanie szans edukacyjnych i umożliwienie im lepszego startu w dorosłe życie.


Cele szczegółowe projektu:

 • stworzenie dodatkowej formy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • usprawnianie zaburzonej koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • wyposażenie 15 uczniów klas IV-VI  w pomoce edukacyjno- terapeutyczne
 • doposażenie gabinetu terapii pedagogicznej w pomoce edukacyjno-terapeutyczne
 • ukierunkowanie rodziców15 uczniów klas IV-VI na pracę z dzieckiem w domu z  wykorzystaniem pomocy edukacyjno- terapeutycznych
 • rozwój inwencji twórczej dziecka z zaburzeniami

 

Działania w ramach projektu, które zostały zrealizowane ze środków otrzymanych z fundacji.

 

I etap projektu – wstępny ( wrzesień 2010 ):

 • Nabór uczniów na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne na podstawie opinii postdiagnostycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej – wrzesień 2010.
 • Zebranie informacji wśród rodziców uczniów klas IV-VI zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach terapii na temat posiadanych pomocy edukacyjno-terapeutycznych do pracy z dzieckiem w domu i określenie sytuacji materialnej, bytowej rodziny- wrzesień 2010.
 • Wytypowanie 15 uczniów klas IV-VI do uczestnictwa  w projekcie.
 •  

II etap – właściwy ( październik 2010 – marzec 2011 ): działania zrealizowane do 31 marca 2011r.

 • Wdrożenie projektu do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.
 • Zakup pakietu pomocy edukacyjno-terapeutycznych dla uczestników projektu i do gabinetu terapii.
 • Prowadzenie ćwiczeń z wykorzystaniem zakupionych pomocy.
 • Przekazywanie pakietu pomocy uczestnikom projektu .
 • Zorganizowanie dla rodziców spotkania celem: przekazania pomocy edukacyjno – terapeutycznych, prezentacja zakupionych pomocy dla dzieci (pakiet) i sposób ich wykorzystania w domu, prezentacja zakupionych pomocy do gabinetu terapii

                                    

Z przyznanej dotacji w kwocie 2.000,00 zł został zakupiony pakiet pomocy edukacyjno-terapeutycznych dla 15 dzieci, pomoce edukacyjno-terapeutyczne do gabinetu terapii pedagogicznej.


Pomoce edukacyjno-terapeutyczne dla 15 dzieci to pakiet pomocy w skład, którego wchodzą: mozaika w drewnianym pudełku i tangram.

Pomoce edukacyjno-terapeutyczne do gabinetu terapii pedagogicznej
W pakiet pomocy wchodzą min.: mozaika geometryczna, mozaika drewniana, cambio -percepcja wzrokowa itp.

(poniżej zamieszczamy wybrane pomoce edukacyjno-terapeutyczne)

Skip to content
Verified by MonsterInsights