Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

Działania wspierające widzenie
projekty profilaktyczno - edukacyjno
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Kontynuacja działań w roku szkolnym 2023/2024
 1. Tytuł projektu: Widzę
 2. Okres realizacji: rok szkolny 2023/2024
 3. Realizator projektu: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9.
 4. Miejsce wdrożenia projektu:
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9.
 • Publiczne przedszkola (badania przesiewowe dla przedszkola, które zgłosiło gotowość do udziału w badaniu).
 • Publiczne szkoły podstawowe (badania przesiewowe dla szkoły, która zgłosiła gotowość do udziału w badaniu).
 1. Zasięg projektu: lokalny, publiczne/niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe na terenie miasta Słupska.
 2. Partnerzy lokalni/pozalokalni w zakresie procesu widzenia: specjaliści w zakresie okulistyki, optometryści, ortoptyści, optycy, tyflopedagodzy zainteresowani nawiązaniem współpracy (planowane).
 3. Grupa docelowa:
 • dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 letnie;
 • uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej;
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 1. Osoba badająca: Renata Paździo / nauczyciel-pedagog, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, tyflopedagog, Trener Treningu Widzenia, posiada liczne szkolenia w zakresie procesu widzenia/.
 2. Koordynator/autor projektu: Renata Paździo
 3. Cel ogólny projektu: przeprowadzenie przesiewowych badań widzenia wśród dzieci przedszkolnych (5- latków) i uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz ocena funkcjonalna widzenia u dzieci przedszkolnych (3-6 letnich) i uczniów szkół podstawowych/ponadpodstawowych (w ramach diagnozy psychologiczno – pedagogicznej, logopedycznej, integracji sensorycznej) z publicznych/niepublicznych placówek oświatowych na terenie miasta Słupska.
 1. Cel szczegółowy projektu:
 • wstępna ocena procesu widzenia (ocena wybranych parametrów widzenia, m.in.: akomodacji, konwergencji, widzenia obuocznego, motoryki oczu);
 • wskazanie w przypadku występowania nieprawidłowości w procesie widzenia przeprowadzenie pogłębionej diagnozy specjalistycznej (optometrycznej/okulistycznej) celem uzyskania pełnej diagnozy wzrokowej czy podjęcia działań terapeutycznych; 
 • zwiększenie świadomości rodziców odnośnie widzenia (często rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, że problemy z widzeniem, to nie tylko wady wzroku i obniżona ostrość widzenia, że brak widocznych objawów, nie oznacza problemów z widzeniem);
 • propagowanie wiedzy na temat procesu widzenia wśród nauczycieli/pedagogów/terapeutów/specjalistów, celem dostosowania wymagań edukacyjno-terapeutycznych oraz metod i form pracy do aktualnych potrzeb i możliwości wzrokowych dziecka, zachęcania rodziców/prawnych opiekunów do przesiewowego badanie widzenia czy konsultacji specjalistycznych (okulista, optometrysta) w celu uzyskania pełnej diagnozy wzrokowej;
 • propagowanie wiedzy na temat procesu widzenia na stronie poradni (artykuły, filmiki edukacyjne, e-konferencje, szkolenia)
PROCEDURY OCENY FUNKCJONALNEJ WIDZENIA
 1. Badanie przeprowadzamy na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka:
 1. Rodzice/prawni opiekunowie zostają zapoznani z wynikiem badania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie widzenia otrzymują  wskazanie do pogłębionej diagnozy specjalistycznej (m.in.: okulista,optometrysta,fizjoterapeuta,neurolog).  
NARZĘDZIA/POMOCE I SPRZĘT W ZAKRESIE OCENY FUNKCJONALNEJ PROCESU WIDZENIA

Do badania widzenia (oceny funkcjonalnej widzenia) zostaną wykorzystane, m.in.:

 • Pomoce/akcesoria diagnostyczne ogólnodostępne oraz własnego autorstwa, m.in.: Karta oceny funkcjonalnej procesu widzenia, tj. ocena wybranych parametrów widzenia w zakresie, np. ostrości wzroku do dali/bliży, motoryki oczu, punktu bliski konwergencji, punktu bliży akomodacji, sprawności akomodacji, widzenia obuocznego.
 • Wskazania diagnostyczne w zakresie diagnozy autorstwa Mikołaj Markiewicz /Instytut Treningu i Terapii Widzenia/.
 • Wskazania diagnostyczne w zakresie diagnozy autorstwa Barbara Pakuła /Akademia Ćwiczę Oko/.
PRZEBIEG BADANIA W ZAKRESIE OCENY FUNKCJONALNEJ PROCESU WIDZENIA

Przebieg badania procesu widzenia (ocena funkcjonalna widzenia  z wykorzystaniem w/w narzędzi/pomocy/sprzętu), m.in.:

1). Określenie preferencji oka.

2). Badanie ostrości wzroku do dali/bliży.

3). Kontrast – bliż/dal.

4). Badanie ruchów oczu – ruchy skaczące (sakkadowe).

5). Badanie ruchów oczu – ruchy śledzące.

6). Badanie ruchów oczu – ruchy wergencyjne.

7). Badanie ustawienia gałek ocznych dal/bliż- test zasłaniania (cover test).

8). Pomiar punktu bliskiego konwergencji (PKB).

9). Pomiar bliży akomodacji (PBA). 

10). Sprawność akomodacji.

11). Widzenie obuoczne/stereoskopowe.

12). Percepcja wzrokowa (w zakresie wybranych aspektów, m.in.: koordynacji wzrokowo-ruchowej, analizy i syntezy wzrokowej, stałości spostrzegania, spostrzegania figury i tła, spostrzegania położenia przedmiotów w przestrzeni, spostrzegania stosunków przestrzennych).

Czas badania: dostosowany do indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

PROCEDURY BADAŃ PRZESIEWOWYCH
 1. Badanie przeprowadzamy na wniosek rodzica/prawnego opiekuna:
 • W przypadku badania prowadzonego na terenie placówki (przedszkole, szkoła) – diagnosta otrzymuje wykaz dzieci/uczniów, których rodzice/prawni opiekunowie zgłosili akces w badaniu. Diagnosta z dyrektorem placówki ustala przebieg i termin badania.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie zostają zapoznani z wynikiem badania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie widzenia otrzymują  wskazanie do pogłębionej diagnozy specjalistycznej (m.in.: okulista, optometrysta, fizjoterapeuta, neurolog). 
SPRZĘT/POMOCE DO BADANIA PRZESIEWOWEGO PROCESU WIDZENIA
 • Autorefraktometr – aparat do badania przesiewowego procesu widzenia, tzw. Portable Vision Screener PVS-200.
Portable Vision Screener PVS-200 jest ręcznym, przenośnym, bezinwazyjnym urządzeniem do przesiewowego badania widzenia.

Przeznaczenie:

Urządzenie zostanie wykorzystane do:

 • przeprowadzenia nieinwazyjnych badań w zakresie procesu widzenia, tj. przesiewowych badań widzenia wśród dzieci przedszkolnych/szkolnych;
 • wyłonienia dzieci/uczniów z nieprawidłowościami widzenia i wskazanie do pogłębionej diagnostyki specjalistycznej (okulista/optometrysta) celem potwierdzenia/ wykluczenia nieprawidłowości w procesie widzenia czy podjęcia działań terapeutycznych;
 • wykonania badania przesiewowego obu oczu jednocześnie z  odległości 1 metra.
 • Pomoce/akcesoria diagnostyczne ogólnodostępne oraz własnego autorstwa, m.in.: Karta oceny funkcjonalnej procesu widzenia, tj. ocena wybranych parametrów widzenia w zakresie, np. ostrości wzroku do dali/bliży, motoryki oczu, punktu bliski konwergencji, punktu bliży akomodacji, sprawności akomodacji, widzenia obuocznego.

WAŻNE! Przesiewowe badanie widzenia  to badanie profilaktyczne. Podczas badania przesiewowego widzenia diagnosta nie stwierdza zaburzeń widzenia. Celem badania jest wstępna ocena procesu widzenia oraz przekazanie ogólnej informacji o procesie widzenia. W przypadku nieprawidłowości w procesie widzenia wskazane jest działanie w kierunku pogłębionej diagnostyki specjalistycznej (okulista, optometrysta) celem uzyskania pełnej diagnozy wzrokowej. Wynik badania uzyskany w ramach oceny procesu widzenia  nie jest ostatecznym rozpoznaniem, ponieważ nie jest badaniem medycznym i nie może zastąpić konsultacji przeprowadzonej przez specjalistę (m.in.: okulistę/optometrystę). 

GRUPA DOCELOWA I ZAKRES DZIAŁANIA - 2023/2024
Dzieci 5-letnie z publicznych placówek oświatowych (przedszkola).
 • Badanie przesiewowe widzenia prowadzone na terenie przedszkola, za zgodą rodziców/prawnych opiekunów dziecka (dotyczy dzieci bez wady wzroku).
 • Badanie z wykorzystaniem sprzętu typu autorefraktometr, tzw. Portable Vision Screener PVS-200  lub Karty oceny funkcjonalnej widzenia, tj. ocena wybranych parametrów widzenia w zakresie , np. motoryki oczu, punktu bliskiego konwergencji, punktu bliży akomodacji, sprawności akomodacji, ustawienia gałek ocznych – test zasłaniania (Cover Test).
 • Dyrektor przedszkola za pomocą formularza Formularz-zgloszeniowy-projekt zgłasza placówkę e-mailowo na adres ppp.slupsk1@poczta.onet.pl (w tytule e-maila należy wpisać  Badanie przesiewowe 5-latki). Nabór do badań odbywa się w systemie ciągłym, tzn.: można zgłaszać placówkę od września 2023r. do maja 2024r.
 • Placówka po zgłoszeniu otrzymuje materiały informacyjne dla rodziców/prawnych opiekunów dziecka (m.in.: celowość badań widzenia, symptomy zaburzeń widzenia).
 • Diagnosta kontaktuje się z placówką celem ustalenia terminu badania.
 • Diagnosta w dniu badania otrzymuje listę dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie wyrazili zgodę na badanie (lista powinna zawierać imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, podpis rodzica/prawnego opiekuna o zgodzie na badanie).
 • Rodzice/prawni opiekunowie dziecka po badaniu otrzymują informacje zwrotną, tzn. wynik badania.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dziecka w przypadku stwierdzenia przez diagnostę nieprawidłowości w procesie widzenia otrzymują informację, tj. wskazanie w kierunku pogłębionej diagnozy specjalistycznej (okulista, optometrysta, ortoptysta) celem potwierdzenie lub wykluczenie zaburzeń procesu widzenia
Skip to content
Verified by MonsterInsights