Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: ppp.slupsk1@poczta.onet.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

Działania wspierające widzenie
projekty profilaktyczno - edukacyjno
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Kontynuacja działań w roku szkolnym 2023/2024
 1. Tytuł projektu: Widzę
 2. Okres realizacji: rok szkolny 2023/2024
 3. Realizator projektu: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9.
 4. Miejsce wdrożenia projektu:
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9.
 • Publiczne przedszkola (badania przesiewowe dla przedszkola, które zgłosiło gotowość do udziału w badaniu).
 • Publiczne szkoły podstawowe (badania przesiewowe dla szkoły, która zgłosiła gotowość do udziału w badaniu).
 1. Zasięg projektu: lokalny, publiczne/niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe na terenie miasta Słupska.
 2. Partnerzy lokalni/pozalokalni w zakresie procesu widzenia: specjaliści w zakresie okulistyki, optometryści, ortoptyści, optycy, tyflopedagodzy zainteresowani nawiązaniem współpracy (planowane).
 3. Grupa docelowa:
 • dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 letnie;
 • uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej;
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 1. Osoba badająca: Renata Paździo / nauczyciel-pedagog, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, tyflopedagog, Trener Treningu Widzenia, posiada liczne szkolenia w zakresie procesu widzenia/.
 2. Koordynator/autor projektu: Renata Paździo
 3. Cel ogólny projektu: przeprowadzenie przesiewowych badań widzenia wśród dzieci przedszkolnych (5- latków) i uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz ocena funkcjonalna widzenia u dzieci przedszkolnych (3-6 letnich) i uczniów szkół podstawowych/ponadpodstawowych (w ramach diagnozy psychologiczno – pedagogicznej, logopedycznej, integracji sensorycznej) z publicznych/niepublicznych placówek oświatowych na terenie miasta Słupska.
 1. Cel szczegółowy projektu:
 • wstępna ocena procesu widzenia (ocena wybranych parametrów widzenia, m.in.: akomodacji, konwergencji, widzenia obuocznego, motoryki oczu);
 • wskazanie w przypadku występowania nieprawidłowości w procesie widzenia przeprowadzenie pogłębionej diagnozy specjalistycznej (optometrycznej/okulistycznej) celem uzyskania pełnej diagnozy wzrokowej czy podjęcia działań terapeutycznych; 
 • zwiększenie świadomości rodziców odnośnie widzenia (często rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, że problemy z widzeniem, to nie tylko wady wzroku i obniżona ostrość widzenia, że brak widocznych objawów, nie oznacza problemów z widzeniem);
 • propagowanie wiedzy na temat procesu widzenia wśród nauczycieli/pedagogów/terapeutów/specjalistów, celem dostosowania wymagań edukacyjno-terapeutycznych oraz metod i form pracy do aktualnych potrzeb i możliwości wzrokowych dziecka, zachęcania rodziców/prawnych opiekunów do przesiewowego badanie widzenia czy konsultacji specjalistycznych (okulista, optometrysta) w celu uzyskania pełnej diagnozy wzrokowej;
 • propagowanie wiedzy na temat procesu widzenia na stronie poradni (artykuły, filmiki edukacyjne, e-konferencje, szkolenia)
PROCEDURY OCENY FUNKCJONALNEJ WIDZENIA
 1. Badanie przeprowadzamy na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka:
 1. Rodzice/prawni opiekunowie zostają zapoznani z wynikiem badania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie widzenia otrzymują  wskazanie do pogłębionej diagnozy specjalistycznej (m.in.: okulista,optometrysta,fizjoterapeuta,neurolog).  
NARZĘDZIA/POMOCE I SPRZĘT W ZAKRESIE OCENY FUNKCJONALNEJ PROCESU WIDZENIA

Do badania widzenia (oceny funkcjonalnej widzenia) zostaną wykorzystane, m.in.:

 • Pomoce/akcesoria diagnostyczne, m.in.: Karta oceny funkcjonalnej procesu widzenia (ocena wybranych parametrów widzenia, np. ostrość wzroku do dali/bliży, motoryka oczu, punkt bliski konwergencji, punkt bliży akomodacji, sprawność akomodacji, widzenie obuoczne z wykorzystaniem, m.in.: Testu Wortha, Test Muchy, okularów z przesłonkami (akcesoria sfinansowane  przez Fundację Energa).
 • Sprzęt diagnostyczny: autorefraktometr, tj. aparat do badania przesiewowego wzroku, tzw. Portable Vision Screener PVS-200).
Portable Vision Screener PVS-200: jest ręcznym, przenośnym urządzeniem służącym do łatwego i szybkiego wykrycia problemów z widzeniem u dzieci (idealne rozwiązanie do badań przesiewowych), zapewnia obiektywną ocenę i natychmiastowe wykrycie wielu problemów ze wzrokiem: krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm; zapewnia szybki pomiar obuoczny z odległości 1m, bezprzewodowy wydruk wyników badań.
Przeznaczenie/efekty: Urządzenie zostanie wykorzystane do: - przeprowadzenia nieinwazyjnych badań w zakresie procesu widzenia, tj. przesiewowych badań widzenia wśród dzieci przedszkolnych/szkolnych; - wyłonienia dzieci/uczniów z nieprawidłowościami widzenia i skierowanie do pogłębionej diagnostyki specjalistycznej (okulista/optometrysta) celem potwierdzenia/wykluczenia nieprawidłowości w procesie widzenia czy podjęcia działań terapeutycznych; - wykonania badania przesiewowego obu oczu jednocześnie, z komfortowej dla uczestnika badania odległości 1 metra; - wykrywania potencjalnych symptomów częstych chorób oczu, m.in.: wady refrakcji oka (krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmaztyzm); wady mogące świadczyć o amblyopii (różnowzroczność, zez); nieprawidłowości dotyczące źrenic (anizokoria). {"type":"elementor","siteurl":"https://ppp.slupsk.pl/wp-json/","elements":[{"id":"a083665","elType":"widget","isInner":false,"isLocked":false,"settings":{"title":"Przeznaczenie/efekty:\nUrządzenie zostanie wykorzystane do: \n- przeprowadzenia nieinwazyjnych badań w zakresie procesu widzenia, tj. przesiewowych badań widzenia wśród dzieci przedszkolnych/szkolnych;\n-\twyłonienia dzieci/uczniów z nieprawidłowościami widzenia i skierowanie do pogłębionej diagnostyki specjalistycznej (okulista/optometrysta) celem potwierdzenia/wykluczenia nieprawidłowości w procesie widzenia czy podjęcia działań terapeutycznych;\n-\twykonania badania przesiewowego obu oczu jednocześnie, z komfortowej dla uczestnika badania odległości 1 metra;\n-\twykrywania potencjalnych symptomów częstych chorób oczu, m.in.: wady refrakcji oka (krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmaztyzm); wady mogące świadczyć o amblyopii (różnowzroczność, zez); nieprawidłowości dotyczące źrenic (anizokoria).

Źródło informacji: https://netzpolska.pl/grupy/show/polecane/portable_vision_screener.html
 • Wskazania diagnostyczne w  zakresie diagnozy autorstwa Mikołaja Markiewicza /Instytut Treningu i Terapii Widzenia): Wywiad z rodzicem/prawnym opiekunem; Widzenie obuoczne. 
PRZEBIEG BADANIA W ZAKRESIE OCENY FUNKCJONALNEJ PROCESU WIDZENIA

Przebieg badania procesu widzenia (ocena funkcjonalna widzenia  z wykorzystaniem w/w narzędzi/pomocy/sprzętu), m.in.:

1). Określenie preferencji oka.

2). Badanie ostrości wzroku do dali/bliży.

3). Kontrast – bliż/dal.

4). Badanie ruchów oczu – ruchy skaczące (sakkadowe).

5). Badanie ruchów oczu – ruchy śledzące.

6). Badanie ruchów oczu – ruchy wergencyjne.

7). Badanie ustawienia gałek ocznych dal/bliż- test zasłaniania (cover test).

8). Pomiar punktu bliskiego konwergencji (PKB).

9). Pomiar bliży akomodacji (PBA). 

10). Sprawność akomodacji.

11). Widzenie obuoczne/stereoskopowe.

12). Percepcja wzrokowa (w zakresie wybranych aspektów, m.in.: koordynacji wzrokowo-ruchowej, analizy i syntezy wzrokowej, stałości spostrzegania, spostrzegania figury i tła, spostrzegania położenia przedmiotów w przestrzeni, spostrzegania stosunków przestrzennych).

Czas badania: dostosowany do indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

PROCEDURY BADAŃ PRZESIEWOWYCH
 1. Badanie przeprowadzamy na wniosek rodzica/prawnego opiekuna:
 • W przypadku badania prowadzonego na terenie placówki (przedszkole, szkoła) – diagnosta otrzymuje wykaz dzieci/uczniów, których rodzice/prawni opiekunowie zgłosili akces w badaniu. Diagnosta z dyrektorem placówki ustala przebieg i termin badania.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie zostają zapoznani z wynikiem badania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie widzenia otrzymują  wskazanie do pogłębionej diagnozy specjalistycznej (m.in.: okulista, optometrysta, fizjoterapeuta, neurolog). 
SPRZĘT DO BADANIA PRZESIEWOWEGO PROCESU WIDZENIA

Autorefraktometr – aparat do badania przesiewowego wzroku, tzw. Portable Vision Screener PVS-200).

Portable Vision Screener PVS-200: jest ręcznym, przenośnym urządzeniem służącym do łatwego i szybkiego wykrycia problemów z widzeniem u dzieci (idealne rozwiązanie do badań przesiewowych), zapewnia obiektywną ocenę i natychmiastowe wykrycie wielu problemów ze wzrokiem: krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm; zapewnia szybki pomiar obuoczny z odległości 1m, bezprzewodowy wydruk wyników badań.
Przeznaczenie/efekty: Urządzenie zostanie wykorzystane do: - przeprowadzenia nieinwazyjnych badań w zakresie procesu widzenia, tj. przesiewowych badań widzenia wśród dzieci przedszkolnych/szkolnych; - wyłonienia dzieci/uczniów z nieprawidłowościami widzenia i skierowanie do pogłębionej diagnostyki specjalistycznej (okulista/optometrysta) celem potwierdzenia/wykluczenia nieprawidłowości w procesie widzenia czy podjęcia działań terapeutycznych; - wykonania badania przesiewowego obu oczu jednocześnie, z komfortowej dla uczestnika badania odległości 1 metra; - wykrywania potencjalnych symptomów częstych chorób oczu, m.in.: wady refrakcji oka (krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmaztyzm); wady mogące świadczyć o amblyopii (różnowzroczność, zez); nieprawidłowości dotyczące źrenic (anizokoria).

Źródło informacji: https://netzpolska.pl/grupy/show/polecane/portable_vision_screener.html
GRUPA DOCELOWA I ZAKRES DZIAŁANIA - 2023/2024
Dzieci 5-letnie z publicznych placówek oświatowych (przedszkola).

→ Badanie przesiewowe widzenia prowadzone na terenie przedszkola, za zgodą rodziców/prawnych opiekunów dziecka (dotyczy dzieci bez wady wzroku).
→ Badanie z wykorzystaniem sprzętu typu autorefraktometr, tzw. Portable Vision Screener PVS-200 (tj. aparat do badania przesiewowego wzroku) lub Karty oceny funkcjonalnej widzenia (ocena wybranych parametrów widzenia, tj. motoryka oczu, punkt bliski konwergencji, punkt bliży akomodacji, sprawność akomodacji, ustawienie gałek ocznych – test zasłaniania (Cover Test)).
→ Dyrektor przedszkola za pomocą formularza Formularz-zgloszeniowy-projekt zgłasza placówkę e-mailowo na adres ppp.slupsk1@poczta.onet.pl (w tytule e-maila należy wpisać Projekt Spojrzeć Inaczej lub Badanie przesiewowe 5-latki). Nabór do badań odbywa się w systemie ciągłym, tzn.: można zgłaszać placówkę od września 2023r. do maja 2024r.
→ Placówka po zgłoszeniu otrzymuje materiały informacyjne dla rodziców/prawnych opiekunów dziecka (m.in.: celowość badań widzenia, symptomy zaburzeń widzenia).
→ Diagnosta kontaktuje się z placówką celem ustalenia terminu badania.
→ Diagnosta w dniu badania otrzymuje listę dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie wyrazili zgodę na badanie (lista powinna zawierać imię i nazwisko dziecka, podpis rodzica/prawnego opiekuna o zgodzie na badanie).
→ Rodzice/prawni opiekunowie dziecka po badaniu otrzymują informacje zwrotną, tzn. wynik badania.
→ Rodzice/prawni opiekunowie dziecka w przypadku stwierdzenia przez diagnostę nieprawidłowości w procesie widzenia otrzymują informację, tj. wskazanie w kierunku pogłębionej diagnozy specjalistycznej (okulista, optometrysta, ortoptysta) celem potwierdzenie lub wykluczenie zaburzeń procesu widzenia. 

Skip to content
Verified by MonsterInsights