Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

Projekt sfinansowany przez Fundację Rosa

Projekt
„Ćwiczenia usprawniające  motorykę małą i grafomotorykę”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku w miesiącu sierpniu 2011r. otrzymała od Fundacji Rosa dotację w wysokości 10001,00 zł na wdrożenie projektu „Ćwiczenia usprawniające motorykę małą i grafomotorykę”. 

 

Dotacja przeznaczona została na doposażenie sali terapeutycznej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w:

 • odpowiednie materiały papiernicze ( np. mazaki, ołówki, plastelina, papier, bloki, pianki, wycinanki, sznurki, druciki, bibuła itp.)
 • odpowiednie pomoce edukacyjno-terapeutyczne do usprawniania motoryki małej i grafomotoryki ( zabawki manipulacyjne, gry zręcznościowe, gry manipulacyjne)
 • odpowiedni sprzęt do przechowywania pomocy edukacyjno-terapeutycznych – szafy

Projektu został wdrożony z dniem 1 września 2011r. i będzie trwał do 30.06.2012r. Skierowany jest do grupy dzieci w wieku przedszkolnym  i wczesnoszkolnym, rodziców dzieci uczestniczących w projekcie.

Uczestnicy bezpośredni
Z zajęć usprawniających motorykę małą i grafomotorykę skorzysta:

 • 20 uczniów I-III szkoły podstawowej i dzieci z grup zerowych, na przełomie października 2011r. – stycznia 2012r.( semestr I )
 • 20 uczniów I-III szkoły podstawowej i dzieci z grup zerowych na przełomie lutego 2012r.- czerwca2012r. ( semestr II )

Łącznie z zajęć skorzystała 40 uczniów.
Grupę bezpośrednią stanowią uczniowie zdiagnozowani przez poradnię, z zaleceniem usprawniania zaburzonych funkcji motoryki małej i grafomotoryki.

Uczestnicy pośredni

Rodzice uczniów I-III szkoły podstawowej i dzieci z grup zerowych uczestniczących w projekcie.

Zajęcia będą przebiegały w formie terapii grupowej, będą to zajęcia praktyczne. Wykorzystane zostaną takie technik jak: rysowanie, malowanie, modelowanie, wydzieranie, lepienie, wycinanie. Praca terapeutyczna skoncentruje się wokół jednej z czterech grup nieprawidłowości rozwoju dziecka: w zakresie rozwoju ruchowego- niezręczność manualna. Celem zajęć będą ćwiczenia:

 • doskonalące motorykę małą

Poprawienie sprawności manualnej napięcia mięśniowego, tak by dziecko mogło dostatecznie radzić sobie w czynnościach wymagających wykonywania drobnych, precyzyjnych ruchów ręki.

 • doskonalące grafomotorykę

Ćwiczenia graficzne przygotowują do nauki pisania oraz usprawniają technikę pisania. Celem tych ćwiczeń jest wyrabianie płynności i precyzji ruchów ręki ustawionej w pozycji takiej, jak przy pisaniu.

W tego rodzaju zajęciach zostaną wykorzystane takie zasady i metody pracy terapeutycznej jak:

   • Zasady pracy: zasadę kompensacji zaburzeń, zasadę korekcji zaburzeń, zasadę stopniowania trudności i stawiania wymagań na miarę sfery najbliższego rozwoju dziecka, zasadę systematyczności i powtarzania ćwiczonych czynności zasadę akceptacji dziecka oraz indywidualizacji jego potrzeb w doborze metod i środków, zasadę atrakcyjności ćwiczeń, zasadę ciągłości.
   • Metody pracy: metody odtwórcze to wiodące metody pracy na zajęciach manualnych i  grafomotorycznych. Do metod odtwórczych zaliczamy: zabawy konstrukcyjne, zabawy manipulacyjne, techniki plastyczne: malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie, kalkowanie, stemplowanie.

Nazwa instytucji
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku
ul. Narutowicza9
76-200 Słupsk

—» Zapraszamy na stronę fundcji Rosa

http://www.fundacjarosa.pl/

Skip to content
Verified by MonsterInsights