Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

STOP PANDEMII

Stop Pandemii - działania wspierające placówki oświatowe
Źródło zdjęcia:https://crello.com/pl

Działania podjęte przez pedagogów, psychologów to, m.in.:

 • działania w zakresie diagnostyki, tj. opiniowanie, orzecznictwo dzieci i młodzieży;
 • udzielanie wsparcia rodzicom z zakresu trudności wychowawczych o różnorodnym podłożu;
 • udostępnianie prywatnego numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu i reagowania w sytuacjach trudnych;
 • prowadzenie diagnostyki z zakresu wczesnego wykrywania objawów całościowych zaburzeń rozwoju;
 • współpraca z przydzielonymi placówkami oświatowymi, monitorowanie stanu kondycji psychofizycznej dzieci i młodzieży podczas nauki zdalnej;
 • wsparcie nauczycieli poprzez rozmowy o charakterze konsultacyjno-doradczym, a także wspierająco-motywacyjnym;
 • bieżąca analiza sytuacji dziecka poprzez konsultacje ze specjalistami biorącymi udział w procesie diagnostyczno-terapeutycznym;
 • tworzenie zarysu oddziaływań terapeutycznych dzieci i młodzieży będących w procesie diagnozy;
 • indywidualne wsparcie uczniów w procesie doskonalenia kompetencji emocjonalno-społecznych;
 • prowadzenie indywidualnej terapii na terenie poradni, m.in.: dla młodszych uczniów szkół podstawowych, którzy są w trudnej sytuacji edukacyjnej;
 • porady telefoniczne, m.in.:  w zakresie pogłębienia diagnostyki medycznej, dalszego postępowania terapeutyczno-diagnostycznego;
 • konsultacje ze specjalistami z różnych dziedzin, np. okulista, pediatra, kurator, psycholog, pedagog, terapeuta ;
 • prowadzenie indywidualnych zajęć instruktażowych dla zainteresowanych rodziców (cel: wskazanie odpowiednich pomocy, materiałów do ćwiczeń);
 • punkt konsultacyjny dla nastolatków i ich rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych – szybki termin konsultacji;
 • psychoterapię nastolatków – szkoła ponadpodstawowa (sesje na żywo, raz w tygodniu); 
 • psychoterapię dla rodziców, o ile ich problemy mają wpływ na funkcjonowanie dziecka.

Działania podjęte przez logopedów to, m.in.:

 • diagnoza dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju;
 • opiniowanie w sprawie WWR;
 • diagnoza dzieci powyżej 7 r. ż-ocena rozwoju mowy;
 • opiniowanie w sprawie objęcia dziecka pomocą logopedyczną w przedszkolu lub w szkole;
 • przesiewowe badanie mowy grup 0;
 • indywidualna terapia logopedyczna;
 • likwidowanie wad mowy w ramach terapii logopedycznej;
 • zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej – wspomaganie rozwoju mowy dziecka;
 • współpraca z rodzicami dzieci objętych terapią-porady;
 • zajęcia doskonalące sprawność artykulacyjną aparatu mowy w przedszkolu/szkole;
 • pomoc metodyczna dla nauczycieli przedszkola/szkoły z zakresu rehabilitacji logopedycznej.

Działania podjęte przez specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej to, m.in.:

 • dostosowanie form zajęć korekcyjno-kompensacyjnych do sytuacji pandemicznej, m.in.: prowadzenie terapii w formie stacjonarnej i formie zdalnej (za pomocą komunikatora typu skype,  e-maila, telefonicznej);
 • wyposażenie dzieci w pomoce terapeutyczne podczas trwania zajęć specjalistycznych w warunkach domowych (wypożyczanie na zajęcia online pomocy terapeutycznych);
 • wyposażenie dzieci w karty pracy do samodzielnej pracy w domu (karty dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka);
 • wskazywanie pomocy, publikacji terapeutycznych do wykorzystania podczas samodzielnej pracy w domu; 
 • dostosowanie warunków lokalowych (sala terapii) do sytuacji pandemicznej;
 • stały kontakt z rodzicami dzieci objętych zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi na terenie poradni; 
 • porady indywidualne dla rodziców dzieci objętych zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi na terenie poradni. 

Działania podjęte przez specjalistów w zakresie integracji sensorycznej to, m.in.:

Bank pomysłów na wspólną aktywność w domu i w plenerze

Działania podjęte przez specjalistę w zakresie systemu SAT

 • badanie audiometryczne;
 • badanie centralnego przetwarzania słuchowego.

Działania podjęte przez specjalistę w zakresie terapii Biofeedback

Działania podjęte przez specjalistów to, m.in.: dyżury telefoniczne

Skip to content
Verified by MonsterInsights