Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk; e-mail: sekretariat@ppp.slupsk.pl; tel./fax: (59) 845 60 20; tel. kom. 793 229 722

Czym jest EEG Biofeedback?

EEG Biofeedback jest nowoczesną techniką treningu mózgu, której  celem jest zarówno zwiększanie możliwości poznawczych,  jak i terapia zaburzeń pracy mózgu. Metoda oparta jest na biologicznym sprzężeniu zwrotnym. Wykorzystuje do monitorowania i trenowania właściwość, polegającą  na tym, że mózg ludzki wytwarza zakresy fal mózgowych, charakterystycznych dla różnych rodzajów aktywności. Podstawowym założeniem treningu jest wykorzystanie plastyczności mózgu, czyli zdolności neuronów do przekształceń funkcjonalnych. EEG Biofeedback stwarza zatem możliwość wyeliminowania  dysfunkcji mózgu, w których  występuje nieprawidłowy rytm fal o określonych częstotliwościach. Niedobór fal pożądanych dla oczekiwanych aktywności uniemożliwia wykonywanie pewnych czynności, takich jak np. skupienie uwagi  nad wykonywanym zadaniem.  Terapia EEG Biofeedback pozwala na poprawę pracy mózgu oraz lepsze funkcjonowanie organizmu.

Wskazaniem do treningu są między innymi:

  • zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi,
  • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD),
  • problemy szkolne,
  • trema,
  • reakcje stresowe.

Jak wygląda trening?

Urządzeniem do treningu neurofeedback jest elektroencefalograf z odpowiednim
oprogramowaniem. Na skórze głowie  umieszcza się w różnych miejscach elektrody,
których zadaniem jest zbieranie danych o występowaniu w danym momencie poszczególnych
rytmów fal mózgowych. Czujniki na głowie trenującego służą tylko do pomiaru i nie są do nich podawane żadne impulsy elektryczne.

Oprogramowanie synchronizuje zapis EEG dziecka  z obrazem na jego monitorze i  przekształca te informacje w zrozumiały dla niego  obraz w postaci animacji.  Zadaniem dziecka  jest skupienie się na tym obrazie, aby bez klawiatury i joysticka, lecz  siłą swojej woli uruchamiać animację.  W ten sposób powstaje sprzężenie zwrotne. Dziecko widzi efekty właściwej koncentracji uwagi, w postaci toczącej się animacji. Poprawne wykonanie zadania może być także nagradzane punktami lub sygnałem dźwiękowym. Nagroda pojawia się, jeśli aktywność fal mózgowych znajduje się w pożądanej częstotliwości. W przeciwnym razie obraz na monitorze pozostaje nieruchomy. W ten sposób poprzez skupienie uwagi dziecko  aktywuje swój mózg i uczy się nim sterować.

Inne ważne informacje

  • Kwalifikowanie dziecka do treningu odbywa się na podstawie złożonego przez rodziców/ opiekunów wniosku, wraz z uzasadnieniem, do którego należy dołączyć wyniki badań psychologiczno-pedagogicznych oraz aktualny wynik badania EEG z opisem.  Nie jest dopuszczone przystąpienie do terapii EEG Biofeedback  bez wykonania badania EEG.
  • Udział dziecka w terapii uzależniony jest od jego gotowości do współpracy. Dziecko w czasie treningu powinno  pozostawać w bezruchu.
  • Częstotliwość sesji neurofeedback to minimum raz w tygodniu, a najlepiej 3 – 4 razy.
  • Czas jednej sesji waha się w granicach od kilku do kilkudziesięciu minut.
  • Liczba i czas sesji uzależnione są od  problemu, a jej efekt od zaangażowania pacjenta

Terapia proponowana jest wyłącznie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń szkolnych. W praktyce oznacza brak możliwości objęcia terapią dzieci, u których rozpoznano choroby neurologiczne.  Wskazaniem do treningu dla dzieci zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi, poprawa szybkości uczenia się, nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD), problemy szkolne, trema, reakcje stresowe, agresja.

Kwalifikacja do treningu odbywać się będzie na wniosek rodziców, do którego należy załączyć aktualne wyniki badania EEG oraz badań  psychologiczno-pedagogicznych. Zapraszamy do składnia wniosków. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej poradni https://ppp.slupsk.pl/wnioski  lub w sekretariacie poradni.

*EEG Biofeedback jest nowoczesną techniką treningu mózgu. Celem treningu jest zarówno zwiększanie możliwości poznawczych,  jak i terapia zaburzeń pracy mózgu. Metoda oparta jest na biologicznym sprzężeniu zwrotnym tzn. polega na przekazywaniu organizmowi informacji zwrotnej o jego stanie. Ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Metoda jest nieinwazyjna. Zastosowanie gier oraz animacji graficznych wykorzystywanych w trakcie treningu sprawia, że metoda jest  atrakcyjną formą terapii dla dzieci. Trening jest całkowicie bezpieczny. Czujniki na głowie trenującego służą tylko do pomiaru i nie są do nich podawane żadne impulsy elektryczne.

Wykorzystywana w naszej placówce aparatura systemu Pro Comp 2  posiada wszelkie normy i certyfikaty medyczne. 

                                                                                                                                                                                                              Prowadząca: 

                                                                                                                                                                                                              Danuta Stępień

Skip to content
Verified by MonsterInsights