Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

Aktualności

 

 


ZAPROSZENIE
NA WARSZTATY  PLASTYCZNE I POKAZ POMOCY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
pt. „DZIEŃ Z MOJE BAMBINO W PORADNI”
(Adresaci warsztatu: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej, SI, pedagodzy szkolni.)

Zaproszenie-PDF

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


klik Prezentacja

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Szanowni Rodzice,
        W związku z realizacją projektu pod patronatem Prezydenta Miasta Słupska –
„Diagnoza kanałów uczenia się“, prowadzonego przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczną w Słupsku, we współpracy ze szkołami podstawowymi miasta Słupska informujemy, że zostanie przeprowadzona diagnoza uczniów klas III szkół podstawowych.   
        Celem badań jest określenie ogólnego ilorazu inteligencji każdego z uczniów, zasobu dotychczas zdobytej wiedzy, ale przede wszystkim dominującego typu uczenia się sensorycznego ( wzrokowego, słuchowego, kinestetycznego, czuciowego).
        Uzyskane w badaniach wyniki i wydane na ich podstawie opinie umożliwią nauczycielom dostosowanie metod i form pracy z uczniem na zajęciach obowiązkowych, dodatkowych i specjalistycznych, wskażą rodzicom i dzieciom sposoby efektywniejszego oraz szybszego nabywania wiedzy i umiejętności.
        W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o wyrażenie zgody na przeprowadzenie diagnozy i wydanie opinii Państwa dziecka.
        Terminy badań zostaną ustalone w porozumieniu z dyrektorami i nauczycielami poszczególnych szkół.

 

—› Wniosek do pobrania